คณะกรรมการบริหาร

 

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

                                                                                       

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และบริการ                                                                                            หัวหน้างานธุรการ

                    นายคันชิต  โสภา                                                                                                         

             หัวหน้างานยานพาหนะ                                                                                                                                  หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน