ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
กองอาคารสถานที่และบริการ

กองอาคารสถานที่และบริการ 


ประวัติความเป็นมา กองอาคารสถานที่และบริการ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานอธิการ       ซึ่งจัดตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ “ฝ่ายอาคารสถานที่” ในปี พ.ศ.2538 สำนักงานอธิการได้รับ        การยกฐานะเป็น “สำนักงานอธิการบดี” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 10 (1) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2542 ทำให้ฝ่ายอาคารสถานที่มีฐานะเป็น “กลุ่มพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม” ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 10 (1) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง คือ กองกลาง  กองนโยบายและแผน  และกองพัฒนานักศึกษา

ต่อมาเมื่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549       ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เรื่องการแบ่งส่วนราชการและให้มีส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 30 กันยายน 2549 และได้มีประกาศจัดตั้ง “กองอาคารสถานที่และบริการ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา