ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

[/vc_column_text]

พันธกิจ

  • ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา งานไม้ งานปูน และอาคารเรียนให้ใช้งานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ
  • ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค บ้านพัก แฟลตที่พักของอาจารย์และบุคลากร และหอพักนักศึกษา
  • บริหารงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา
  • จัดภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงาม รักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย
  • ดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน อาคารเรียน อาคารสำนักงานให้พร้อมและใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ