ข่าวประชาสัมพันธ์

rankingbru2560
อบรม moodle

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย WEBOMETRICS และ 4ICU มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2560

rankingbru2560
ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

การจัดอันดับเว็บไซต์ โดยการจัดอันดับเว็บไซต์ โดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org)  www.4icu.org  ผลปรากฏว่า

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้าอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 • อันดับ 27 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • และอันดับ 2953 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่าเสมอจะถูกนำมาใช้ในการ พิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities (4icu.org) ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัด อันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้นสามประเภท ได้แก่ Google,AlexaและMajesticSeo โดยใช้กลางอิสระห้าแบบเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัดจาก สามเครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่

 •  Google Page Rank
 •  Alexa Traffic Rank
 •  Majestic Seo Referring Domains
 •  Majestic Seo Citation Flow
 •  Majestic Seo Trust Flow

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 30 อันดับแรก

ผลการจัดอันดับ 4icu

อ้างอิงจาก : www.4icu.org

การจัดอันดับเว็บไซต์โดย  www.webometrics.info

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เว็บไซต์ webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และประเทศต่างๆ  ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รอบปี 2016 (ล่าสุด)  และในประเทศไทย จำนวน 179 มหาวิทยาลัยไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากการวัดผล 4 ด้าน ได้แก่ Presence , Impact , Openness และ Excellence Rank

การจัดลำดับโดย Webometrics เกิดจากความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และในที่สุด Open Acess Initiatives ซึ่งเป็น web publications หรือ electronic publications จะมีผลกระทบและมีการเข้าถึงได้มากกว่าสิ่งตีพิมพ์ (Publications) ชนิดใดๆ ดังนั้น Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฏตัวบนอินเตอร์เน็ต และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications นั้นๆ จากกนั้นทำการจัดลำดับ โดยใช้ดัชนี Web Impact Factor (WIF) ซึ่งใช้หลักการที่ดัดแปลงและประยุกต์มาจาก Journal Impact Factor (JIF) ของฐานข้อมูล Thomson’s ISI Journal Citation Reports (JCR)
การประกาศผลจัดอันดับจะทำทุกวันที่ 1-20 เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web Publications และความเป็น Open Access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรารู้จักกันดี ที่เรียกว่า Bibliometric Indicators เท่านั้น หรือ มองอีกแง่หนึ่ง ก็คือ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University)”

ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของเรา มีผลการจัดอันดับดังนี้ คือ
 • ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้รับการจัดอันดับที่ 2
 • ระดับมหาวิทยาลัยไทย 179 แห่ง นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้รับการจัดอันดับที่ 32
 • ระดับมหาวิทยาลัยทั้วโลกประมาณ 20,000 กว่าแห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้รับการจัดอันดับที่ 3,812

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 40 อันดับแรก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

อ้างอิงจาก : www.webometrics.info

แชร์ข่าวนี้