ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำความสะอาดลานพระพุทธสัพพัญูญูสุคโต

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ได้มอบหมายให้กองอาคารสถานที่และบริการ ทำความสะอาดลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต ซึ่งเป็นพระประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเป็นที่สักการะ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศาสนา และให้บริเวณมีความสะอาด สวยงาม ยิ่งขึ้น 

กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของกองอาคารสถานที่และบริการ เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา               รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ได้มาให้กำลังกำลังใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากร ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

แชร์ข่าวนี้