ข่าวประชาสัมพันธ์

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)

สถาบันภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Language Institute, Office of Academic Resources and Information Technology, Buriram Rajabhat University
ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลทั่วไป

สมัครเข้ารับการทดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC)
ซึ่งผลคะแนนสามารถใช้ในการสมัครงานและรับรองความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้ทั่วโลก
โดยศูนย์สอบ Center for Professional Assessment (Thailand) ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

• รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2560

• อัตราค่าสมัคร (ค่าสมัครทั่วไป 1,500 บาท)
– นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ต้องมีบัตรนักศึกษาแสดงตน) คนละ 700 บาท
– บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ต้องมีบัตรประจำตัวแสดงตน) คนละ 1,000 บาท
– บุคคลภายนอก คนละ 1,500 บาท (เนื่องจากไม่อยู่ในกลุ่มที่ทางศูนย์สอบให้สิทธิ)
ทั้งนี้ สถาบันภาษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการสอบและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของศูนย์สอบที่เชิญมาสอบนอกสถานที่ ดังนั้น ท่านจึงชำระค่าสมัครสอบตามอัตราจริงที่ศูนย์สอบกำหนดไว้เท่านั้น และการสมัครจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

• หลักฐานการสมัครสอบ
นำส่งหลักฐาน (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) พร้อมกับเงินค่าสมัคร ที่สถาบันภาษา ห้อง 17303 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560

• วันทดสอบ
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อทราบจำนวนผู้สมัครที่แน่นอนแล้ว)

* ประหยัดทั้งเงินค่าที่พักและการเดินทาง รวมทั้งเวลาที่จะต้องเสียไป ถ้าต้องไปสอบที่สนามสอบกรุงเทพ*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิปปนนท์ ตั้งชูกุล โทร 080-3332885

แชร์ข่าวนี้